Program Pol. Stow. Patriotow Narodu Polskiego

Dariusz Kosiur, Husarz i Jasiek z Toronto zrobia wszystko aby przekonac swoich studentow,ze istniejacy system finansowy oparty jest na lichwie i przynosi krociowe zyski waskiej grupie a zniewolenie reszcie spoleczenstwa.

Program Pol. Stow. Patriotow Narodu Polskiego

Postprzez jasiek z toronto » Wt lis 17, 2009 2:39 pm

Zapodaje dla przypomnienia Program P.S.P.N.P. z 1997r, ktorego jestem autorem w 80%, ktorego realizacja moze byc wykonana w ciagu 3-5 miesiecy.

========================
1. Zlikwidowanie lichwy (odsetek) bankowej poprzez zreformowanie Systemu Monetarnego.
(Likwidacja lichwy z systemu cyrkulacji pieniądza poprzez wprowadzenie Kredytu Narodowego (Społecznego), który likwiduje zarazem inflację, deflację, spadek wartości pieniądza, opodatkowania produktów w dystrybucji detalicznej i wszystkich innych wymyślonych dotychczasowe terminów, które zasłaniały lichwiarskie oszustwo, a Naród wpędzany w fikcyjne niespłacalne długi nakładane na siebie. Dotyczy się to kredytów na cele publiczne jak również i na cele prywatne. Obecny system lichwiarsko-procentowy zostanie zamieniony na system kwotowy, czyli numeryczny, który nie pozwoli wprowadzać czegoś do systemu monetarnego, co w rzeczywistości nie istnieje).
Całkowite zlikwidowanie odsetek bankowych od kredytów na cele publiczne.
(Każdy kredyt tylko na cele publiczne zaciągany będzie nie przez rząd jak dotychczas, lecz bezpośrednio przez narodowe przedsiębiorstwa, fabryki, przemysł itp., jak i również prywatne firmy świadczące usługi publiczne od Narodowych reprezentantów Banku Polskiego, który służyć będzie Narodowym interesom i czuwał będzie nad równowagą pieniądza względem wytworzonej produkcji w cyrkulacji systemu monetarnego, którzy będą za tą równowagę dóbr i pieniądzą personalnie odpowiedzialni).

2. Żadna produkcja Narodowa jak i prywatna inicjatywa wytwórcza na cele publiczne NIGDY nie będzie wstrzymywana kredytem finansowym.
(Naród Polski jest gwarantem kredytu finansowego z racji iż jest jego autorem i właścicielem, toteż narodowi reprezentanci narodowych (publicznych) pieniędzy udzielać będą kredytu bezprocentowego dla wszystkich polskich firm i Polaków zmierzających do wytwarzania dóbr – produkcja, usługi i wynalazki – dla Narodu Polskiego w Polsce i poza jej granicami).

3. Całkowite zlikwidowanie obecnie sztucznego zadłużenia bankowego na terenie Polski i poza Polską w stosunku do innych instytucji finansowych.
(Całkowita likwidacja fikcyjnych zadłużeń wobec obcych bankow i wobec banków prywatnych znajdujących się również na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez bezpośrednie odcięcie się od tego typu lichwiarskiego procederu, który jest tylko autorem nędzy, bezrobocia i pogrąża Naród Polski w głębokiej depresji ekonomiczno-gospodarczej.Lichwiarskie banki obce i rodzime otrzymały już należne pieniądze trzykrotnie lub nawet czterokrotnie więcej, aniżeli pożyczyły i w dalszym ciągu żądają od nas procentowych spłat od swych lichwiarskich pożyczek).

4. Natychmiastowe zredukowanie aparatu rządowego i administracyjnego do faktycznie wymaganych potrzeb.
(Ilość reprezentantów Narodu Polskiego - Rząd jak i system administracyjny będzie ustalany na podstawie kompetencji i faktycznych potrzeb w slużbie dla Narodu Polskiego na wszystkich jego szczeblach).

5. Całkowite i natychmiastowe zlikwidowanie korupcji, lapówkarstwa, kumoterstwa na wszystkich poziomach administracji panstwowej.
(Dokonają tego w trybie natychmiastowym Niezawisłe Sądy, które nie będą podlegać żadnemu systemowi politycznemu, gospodarczemu czy ekonomicznemu, a wyrok zapadający będzie odzwierciedleniem sumienia każdego sędziego wydającego werdykt sędziowski w rozprawach przy otwartych drzwiach).

6. Rząd NIGDY nie będzie właścicielem czegokolwiek i kogokolwiek – będzie jedynie sprawował władzę i godnie reprezentował interesy Narodu Polskiego – gdyż jest TYLKO jego reprezentantem i takim pozostanie.
(Rząd Narodu Polskiego będzie miał za zadanie reprezentowania interesu swego Narodu na forum narodowym i międzynarodowym, a prawa do własności publicznej (narodowej) posiadać nigdy nie będzie).

7. Właścicielami Polski są WSZYSCY POLACY.
(Spuścizna Narodowa Narodu Polskiego należy tylko i wyłącznie do Narodu Polskiego, bowiem Naród Polski jest tego wszystkiego właścicielem i autorem).

8. Zlikwidowanie wszelkich cyklicznych podatków od nieruchomości do celów produkcyjnych i celów prywatnych.
(Faktyczna własność musi pozostać realną własnością i nie będzie obciążana cyklicznymi podatkami nakładanymi przez jakąkolwiek instytucję państwową czy prywatną. Jednorazowa opłata podatkowa jedynie dotyczyć będzie kupna-sprzedaży nieruchomości, lecz nie będzie dotyczyć spadku po przodkach z więzów rodzinnych).

10. Nadanie aktów własności ziem wszystkim Polakom dotychczas dzierżawiącym wszelkie ziemie na terenie Polski.
(Jakakolwiek dzierżawa od rządu lub służb publicznych zostanie całkowicie zlikwidowana, gdyż rząd i wszelkie służby publiczne nie są właścicielem ani dysponentem narodowej własności).

11. Natychmiastowe bezpłatne umożliwienie przyjazdu wszystkich Polaków zamieszkujących obce terytoria państwowe.
(System żydowsko-komunistyczny i lichwiarski za tym, był autorem ucieczek politycznych i ekonomicznych Polaków, którzy dzisiaj zamieszkują obce terytoria. Trzeba doprowadzić do tego, aby siły twórcze Polaków zostały zamienione na dobro wspólne dla przyszłych pokoleń Narodu Polskiego, ale w obrębie Państwa Polskiego. Aby umożliwić i zrealizować ten punkt, trzeba przede wszystkim zreformować system monetarny do tego stopnia, aby złodziejska lichwa przestała istnieć a zadłużenie Narodowe wobec lichwiarskich banków zachodnich zostało całkowicie zlikwidowane. Każdy Polak przebywający poza granicami Polski jest traktowany jako gotowy (wykształcony) niewolnik do płacenia podatków bez praktycznie żadnej inwestycji ze strony rządów państw w których Polacy przebywają, lecz wartościowe jest to dla przyszłych pokoleń Polaków, czego się nauczyli i czego doświadczyli i to należy przełożyć na dobro wspólne).

12. Zlikwidowanie wszelakich opłat dokumentów w konsulatach i ambasadach na terenach obcych państw dla Polaków przebywających na stałe lub czasowo w tych państwach.
(Nie jest powodem, aby podatnicy utrzymujący aparat zarządzania (administrację) byli obciążeni dodatkowymi kosztami związanymi z dokumentami wydawanymi przez już utrzymany (opłacony) aparat administracyjny. Koszty ambasad i konsulatów poza granicami Państwa Polskiego będą ujmowane na zasadzie wymiany metrażowej ambasad i konsulatów państw obcych znajdujących się na terenie Polski).

13. Natychmiastowe przywrócenie Polakom przebywającym na terenach obcych państw prawa głosowania do Sejmu, Senatu i wszelkich ważnych Narodowych referendach.
(Jeśli Polak przebywający poza granicami Polski utracił lub został pozbawiony Polskiego dokumentu wydanego przez ówczesne władze komunistyczne, socjalistyczne czy władze żydowskie, to obowiązkiem i prawem każdego Polaka będzie oddanie głosu we wszelkich narodowych głosowaniach, bez znaczenia czy posiada dokument urzędowy ważny czy wogóle go nie posiada.)

14. Zlikwidowanie wszelakich opłat za nauczanie w szkołach podstawowych, średnich i wyższych na terenie Polski.
(Każdy dział edukacyjny zostanie ujęty w budżecie Narodowym tak, aby faktyczne potrzeby nauki uczniów i personelu były w realnej proporcji i obsługi wszelkich szkół na terenie Polski lub nawet poza Polską).

15. Wypłacanie miesiecznej zapomogi w formie zarobku każdej matce wychowującej dzieci do 18 roku życia.
(Każda matka wychowująca dzieci (przyszłe Polaków pokolenie) otrzymywała w formie zarobku za pilnowanie, nauczanie i pracę w domu rodzinnym w takiej wysokości, aby otrzymywane pieniądze były wynagrodzeniem faktycznym za jej pracę włożoną w trud wychowania własnych dzieci i kwiatu Narodu Polskiego).

16. Przywrócenie wszystkim kombatantom i poszkodowanym godziwego wynagrodzenia i odszkodowania.
(Byli żołnierze Polscy z racji iż walczyli na wszystkich frontach świata, otrzymywać będą godziwe wynagrodzenie i odszkodowanie za służbę w walce o wolność innego Narodu podczas działań wojennych i działań konspiracyjnych. O te odszkodowania należy się niezwłocznie upomnieć i natychmiast wypłacić byłym żołnierzom i kombatantom Narodu Polskiego).

17. Niezwłocznie domagać się będziemy odzyskania Polskich Ziem Wschodnich zagrabionych Traktatem Ryskim. (lub innymi traktatami)
(Domagać się będziemy zwrotu zagrabionych Ziem Polskich wszelkimi traktatami, które do tego doprowadziły, a nawet żądać będziemy anulowania tych, które pozbawiły jej Naród Polski, jak również i niepodległości).

18. Obowiązkiem każego Polaka będzie posiadanie broni (po uprzednim przeszkoleniu) z chwilą ukończenia 21 lat.
(Posiadanie broni to posiadanie odpowiedzialności za swój Naród, swoją własność i swoją wolność osobistą, a każdego Polaka obowiązkiem jest obrona przed obcym agresorem, zniewoleniem i ograbieniem własności osobistej czy Narodowej. Ponadto posiadanie broni palnej przez każdego Polaka jest dowodem na to, iż Rzeczypospolita Polska nigdy nie będzie już państwem totalitarnym, czy zniewolonym jakimkolwiek systemem politycznym czy ekonomicznym, a rząd służyć będzie własnemu Narodowi i dbać będzie o jego przyszłość, sprawiedliwość,wolność i godne imię każdego Polaka zamieszkującego Polską Ziemię i obce terytoria.

19. Każdy Polak posiadać będzie niezbywalne prawo do publicznej wypowiedzi, opinii, komentarza, strajku, demonstracji czy jakiejkolwiek niesprawiedliwości ze strony rządu lub instytucji rządowej która tego dokonała.
(Jeśli z jakiegoś niewyjaśnionego powodu reprezentant niezadowolonej strony nie zostanie wysłuchany przez reprezentanta rządu, lub zostanie zignorowany przez rząd, który dopuścił się niegodziwości uznanej przez Niezawisły Sąd lub nawet przez zdrowy rozsądek ludzi poszkodowanych negatywnym działaniem rządu, wówczas niezbywalnym prawem do strajku, demonstracji posiadała będzie każda grupa).

20. Prawo do pracy, prawo do bezprocentowego publicznego kredytu (inwestycyjnego) na cele publiczne każdy Polak niezbywalnie posiadać będzie.
(Prawo do pracy każdy Polak posiadać będzie jeśli nie zdobył zawodu czy umiejętności do stworzenia własnego warsztatu usługowego czy produkcyjnego. Głównym założeniem tego punktu jest to, aby młody człowiek miał możliwość nauczyć się tego, co go interesuje, a gdy zdobędzie potrzebne umiejętności, wówczas niezwłocznie może skorzystać z bezprocentowego kredytu na założenie własnej firmy świadczącej usługi czy produkcję dla potrzeb innych).

21. Niezbywalne prawo i obowiązek do ochrony Rodziny, majątku czy Ojczyzny będzie to zagwarantowane.
(Ochrona Rodziny to ochrona Narodu Polskiego i Ojczyzny. Rząd reprezentujący interes Narodu Polskiego będzie zobowiązany do zagwarantowania prawa bytu każdej polskiej rodzinie).

22. W trybie NATYCHMIATOWYM wszelakie rozliczenia z przeszłością a zwłaszcza z tymi, którzy bezprawnie zostali właścicielami majątku Narodu Polskiego będą dokonane.
(Bezprawne (korupcyjne, lichwiarskie, kombinatorskie, kumoterskie zawłaszczenie majątku należącego do Narodu Polskiego przez kombinatorskich uzurpatorów korzystających z przywilejów żydowsko-komunistycznej władzy wykonawczej zostaną w trybie natychmiastowym pozbawieni zawłaszczonej własności wyrokiem Niezawisłego Sądu reprezentującego sprawiedliwość i uczciwość).

23. W trybie NATYCHMIASTOWYM zostanie zlikwidowana ordynacja wyborcza z proporcjonalnej na WIĘKSZOŚCIOWĄ.
(Ordynacja wyborcza większościowa ma na celu wybrania osobę personalną na którą głosuje większość głosujących i decyduje o konkretnym wyborze na prezydenta, posła czy urzędnika Narodowego likwidując przy tym odpowiedzialność zbiorową czy partyjną w proporcjonalnej ordynacji wyborczej).

24. Dokonane zostaną zmiany w trybie natychmiastowym wszystkie ustawy i paragrafy w Konstytucji RP, które nie są zgodne z Racją Stanu Narodu Polskiego, a nowa oparta będzie na Dekalogu z Pisma Świętego.
(Konstytucja Rzeczypospolitej ma być gwarantem prawa każdego Polaka i obywatela i niezwłocznie wszystkie ustawy, punkty, paragrafy zostaną zmienione jeśli są sprzeczne z Dekalogiem z Pisma Świętego i sprzeczne z Nauką Kościoła Katolickiego, którego religia jest w Polsce religią Narodową).

25. Wszystkie obco-języczne napisy z polskich miast zostaną zlikwidowane w trybie natychmiastowym jak i również imiona i nazwiska zdrajców z nazw ulic za tym.
(Naród Polski ma obowiązek dbać o swój własny język ojczysty i pielęgnować go. Nie jest żadnym powodem aby się wstydzić własnego języka i używanych napisów na reklamach w innych językach aniżeli własny ojczysty. Zdrajcy z nazw naszych polskich ulic niezwłocznie znikną, bowiem ich miejsce jest jedynie na ich oświetleniach).

26. Wszystkie wynalazki, patenty które są złożone w urzędach patentowych zostaną niezwłocznie (jeśli są jeszcze aktualne) wdrożone do produkcji a autorzy ich godziwie wynagrodzeni.
(Ilość wynalazków i patentów złożona i czekająca w kolejce nie jest powodem ich nieprzydatności lecz wstrzymywana przez lichwiarski system ich finansowania i wdrażania do produkcji. Z chwilą zlikwidowania złodziejskiego systemu lichwiarskiego, wszystkie patenty, a przede wszystkim ich autorzy sami zdecydują o tym, czy ich patent czy wynalazek nadaje się jeszcze do produkcji i jeśli tak, to kredyt finansowy wstrzymywać tego nie będzie).

27. Niezawisłe Sądy zostaną wyłączone spod jurysdykcji politycznej, rządowej, gospodarczej by sprawiedliwe prawo dotyczyło wszystkich go naruszających.
(Każdy naruszający prawo (od robotnika do prezydenta) będzie odpowiadał za swą niegodziwość przed Niezawisłym Sądem a wyrok (skazujący czy nie) musi być zgodny z sumieniem Sędziego wydający werdykt na niegodziwość dokonaną, a nie na status społeczny postawionego przed Sąd).

28. Wolność osobista będzie niezbywalnym prawem każdego Polaka do czasu orzeczenia wyroku sądu.
(Całkowity zakaz zatrzymywania i aresztowania „podejrzanych” ludzi na ulicy (w miejscu publicznym) a tymbardziej we własnym domu nie dokonujących niczego niezgodnego z etyką i moralnością w naszej Cywilizacji Łacińskiej.

29. Niezbywalne prawo będzie miał KAŻDY Polak do godziwego życia (mieszkanie, jedzenie i ubranie) od urodzenia do naturalnej śmierci.
(Bogactwa naturalne (w ziemi, powietrzu i w wodzie), a znajdujące się na naszej Polskiej Ziemi doskonale zabezpieczać będą godziwy byt każdemu Polakowi od urodzenia do naturalnej śmierci).

30. Obowiązkiem każdego Polaka będzie dbanie o dobre imię Narodu Polskiego i dbanie o dochowywanie tajemnicy Narodowej.
(Przywilejem i obowiązkiem każdego Polaka (w Polsce i poza jej granicami), to dbanie o dobre imię własnego Narodu, a walka z kłamstwami i oszczercami kiedy ono przez nich zostanie bezpodstawnie naruszone w każdej formie przekazu, lub niezwłoczne zgłoszenie tego faktu oficjalnemu narodowemu reprezentantowi.)

31. Każdy Polak będzie miał dostęp do materiałów zebranych a dotyczących osób publicznych.
(Nie będzie żadnego powodu, aby każdy (bez względu na zawód czy stanowisko, a który interesuje się osobami publicznymi sprawującymi powierzoną władzę wykonawczą lub publiczną służbę reprezentując interes publiczny i prywatny).

32. Każdy Polak będzie miał dostęp bez ograniczeń do publicznych ośrodków masowego przekazu na terenie Polski.
(Jeśli zostanie ustalona faktyczna opłata za czas na antenie radia czy telewizji, to każdy człowiek reprezentujący interes społeczności czy swój własny może bez ograniczeń w/g ustalonej kolejności z reprezentantem tv publicznej występować publicznie opłacając swoją wypowiedź na forum narodowym).

33. W każdej szkole publicznej wiszący Krzyż będzie przypominał o sprawiedliwości, miłości i cierpieniu Tego co oddał za nasz wszystkich Swe Życie.
(Pan Jezus jest Tym, który oddał Swe Życie za nasze grzechy i to On przypomina nam wszystkim o Miłości, Sprawiedliwości i Cierpieniu podczas naszej ziemskiej pielgrzymce w miłosiernej służbie dla innych swych bliźnich).

34. Obowiązkiem nauczycieli będzie rzetelne i prawdziwe przekazywanie informacji młodzieży, a zwłaszcza tych, które w książkach obecnych do nauczania są nieprawdziwe lub zafałszowane.
(Siła argumentu a nie argument siły będzie przewodził w każdej szkole nauczyciel, którego obowiązkiem będzie współpraca z młodzieżą mająca na celu wychowanie i nauczanie na podstawie historii i doświadczeń oraz faktów).

35. Każda szkoła publiczna będzie posiadała dostęp do najnowszych technologii i informacji.
(Jeśli urząd państwowy posiadał będzie dostęp do najnowszych technologii i informacji to również takim samym urzędem państwowym będzie szkoła, która ma za zadanie nauczyć, wychować i chronić przed amoralnymi wpływami anty-ludzkimi).

36. Całkowity zakaz pornografii, narkotyków, na terenie Rzeczpospolitej.
(Zdemoralizowany Naród jest łatwym łupem każdego totalitaryzmu politycznego, gospodarczego czy ideowego. Zdemoralizowany Naród nie jest zdolny do jakiejkolwiek obrony cywilnej czy militarnej, a tymbardziej ideowej).

37. Wynagrodzenie nauczycieli będzie na poziomie urzędników w administracji rządowej.
(Urzędnik narodowy i nauczyciel ma być wzorem do naśladowania co winno być odzwierciedleniem wynagrodzenia etycznego, moralnego i finansowego, które pozostaną na równi dla tych którzy to reprezentują i dla tych którzy tego nauczają).

38. Każda niespełniona obietnica rządu MUSI być zaskarżana do Niezawisłego Sądu przez Naród Polski (lub osoby prywatne).
(Jestem przekonany iż nie dojdzie do tego typu „obiecanek”, bowiem strach przed odpowiedzialnością utożsami się z rezygnacją)

39. Reprezentant publiczny z administracji rządowej przeciwko któremu trwa dochodzenie Sądu Niezawisłego, zostaje w trybie natychmiastowym zawieszony w czynnościach sprawowania władzy na każdym szczeblu adminstracji rządowej aż do czasu ogłoszenia wyroku.
(Wyrok Sądu Niezawisłego jest wyrokiem skazującym lub uniewinniającym reprezentanta publicznego. Rozprawy osób publicznych jak również prywatnych odbywać się będą zawsze przy drzwiach otwartych dla każdego słuchającego sprawiedliwego prawa w przewodzie sądowym).

40. Żaden człowiek ubiegający się o urząd w administracji rządowej nie może posiadać kryminalnej przeszłości, lub okazałby się gospodarczym oszustem, gdyż zostanie natychmiast usunięty.

(Oszustwo, kłamstwo, złodziejstwo malwersacja dokonywana w dorosłej przeszłości kandydata ubiegającego się o urząd reprezentanta Narodu Polskiego dyskwalifikuje go z tego urzędu sprawowania władzy i dawania przykładu moralnością, etyką i sprawiedliwością).

I moze dodam na chwile obecna kolejny punkt:

41. Zaden Polak czy obywatel RP nigdy nie bedzie przymuszany do eutanazji ani tymbardziej aborcji w sensie ekonomicznym czy politycznym.
========================
zapodal:
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am

Obowiazek posiadania broni - punkt 18

Postprzez jasiek z toronto » Śr gru 09, 2009 5:36 am

Posiadanie broni przez Szwajcarow jest obowiazkiem!!!
Szwajcaria posiada najnizsze statystycznie kryminalne "wybryki" dokonywane glownie przez "obcych"...i "mondrzejszych"...jakby sie wydawalo...
Coz, jaki bandzior z bronia wpadlby na pomysl napadu na bank w ktorym 90% klientow ma przy sobie bron??? Tylko samobojca...

Tutaj jest adres do strony n/t posiadania broni w Szwajcarii...

http://www.youtube.com/watch?v=6nf1OgV4 ... r_embedded

-======================
Milego dnia zycze...
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Śr gru 09, 2009 6:47 am

Jasiek
Popieram w calosci.
Dodalbym jeden punkt dotyczacy osob zajmujacych stanopwiska publiczne:

" Z chwila obejmowania urzedu kazdy urzednik sklada przysiege na wiernosc Polsce i narodowi.
Tresc przysiegi powinna jednioznacznie okreslac ,ze za zlamamnie tej przysiegi grozi kara do KARY SMIERCI WLACZNIE W PRZYPADKACH NP.UDOWODNIONEJ KORUPCJI."

Podkreslam to dlatego,ze ta wlasnie droga bedzie prowadzil glowny atak na odbudowujace sie z ruin -nie tylko materialnych ale i moralnych-panstwo.

Jerzy Ulicki-Rek
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez jasiek z toronto » Śr gru 09, 2009 8:00 am

Jerzy,
Patrzac obiektywnie na ten Program (nie dlatego ze jestem jego glownym autorem) z perspektywy ponad 12 lat, to jest faktyczna i realna alternatywa na wszystkie dotad "wyprodukowane" programy wszelkich partii i ugrupowan politycznych, ktore w zasadzie niczego nie gwarantowaly, a tylko obiecywaly m.in., "walka z korupcja...", "walka z bezrobociem"...itd., itd., itp...bzdety ciagnace sie bez konca.
Korupcje maja zlikwidowac prokuratorzy a Niezawisle Sady skazywac. (koniec. Kropka.
Bezrobocie? Brak miejsc pracy? Totalna bzdura. Kto tworzy bezrobocie? Ano lichwiarski system finansowy, gdzie suto oprocentowany kredyt finansowy przekracza zyski netto fabryk, stoczni, hut, kopaln i wszystkich drobnych przedsiebiorcow w tzw., "sredniej klasie spolecznej" napedowej sily realnej i fizycznej Ekonomii.
Kto przede wszystkim bylby szczesliwy z bezprocentowych kredytow inwestycyjnych??? Ano praktycznie wszyscy, ktorzy dzisiaj siedza w domu na bezrobociu z glowami pelnych pomyslow, czyli wlasnie ta "srednia klasa spoleczna". Kto jeszcze? Ano i caly przemysl ciezki i caly system budownictwa...(drogi, autostrady, mosty, koleje...itp)., ktory by po 5-6 miesiacach szukal ludzi do pracy...

Tutaj nasunelo mi sie pytanie: "Kto by stracil, jesli Program Kredytu Spolecznego wszedl by w zycie w ciagu 7 dni?" Ano stracilaby prace cala armia dzisiaj zatrudniana w systemie bankowym, ubezpieczeniowym, "rzondowym" (redukcja administracji conajmniej o 70%), redukcja policji i tajnych "agentow o conajmniej 50%. Zadne PZU czy ZUS czy inne instytucje "spekulacyjne" w zasadzie nie mialby racji bytu, gdyz kazdy obywatel RP otrzymywalby Narodowa Dywidende jako podzial zysku netto (mam na mysli zyski z surowcow naturalnych znajdujacych sie na terenie RP jak rowniez zyski z korzystania przez "obcych" naszych nieruchomosci, drog, czy innych dobr materialnych uzytecznosci publicznej).

Wracajac do kwestii przysiegi, to w/g mojej prywatnej opinii, przysiega nie jest az tak konieczna dla uczciwego i prawego czlowieka, zwlaszcza ze jego zycie swiadczylo by o tym fakcie. No ale jesli wiekszosc sobie tego bedzie zyczyla, to ja nie widze zadnego w tej materii problemu.

W kazdym badz razie, ja nie widze praktycznie zadnych fizycznych przeszkod w realizacji tego korzystnego dla 80% Polakow i obywateli RP Programu pod warunkiem dokonania przez nich calkowitej zgody na jego rozpoczecie..., gdzie pare punktow zostaloby ralizowane niemalze od "reki"...
=====================
Milego dnia zycze
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Śr gru 09, 2009 9:35 am

W takim razie pozostaje jedno: na "demokratyczne" zmiany nie ma co liczyc bo zydzi utopia kazdy project .

Pozostaje przewrot .

Kto go poprze?Narod?

Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez jokerwader » Śr gru 09, 2009 7:23 pm

Rok 2010 będzie najprawdopodobniej rokiem wielkich zmian, to w tym czasie się wszystko wyjasni. Zobaczymy czy będzie potrzebne działanie, czy będzie potrzebna obrona. W tym roku trzeba zbierać siły, aby w razie czego postawić krok do przodu lub stanąć murem i się zastanowić.
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez piotrko1 » Cz gru 10, 2009 5:43 am

No chlopaki, nie pozostaje wam nic innego tylko zalozyc partie polityczna i wygrac wybory. Z takim programem to jak pstrykniecie palcami. A moze jeszcze bmacie kandydata na Prezydenta?
Czepialski
piotrko1
 
Posty: 1
Dołączył(a): Śr gru 09, 2009 11:02 pm
Lokalizacja: Australia

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Cz gru 10, 2009 9:16 am

piotrko1 napisał(a):No chlopaki, nie pozostaje wam nic innego tylko zalozyc partie polityczna i wygrac wybory. Z takim programem to jak pstrykniecie palcami. A moze jeszcze bmacie kandydata na Prezydenta?
Czepialski


Piotrko

Od dwoch lat na tym forum probujemy przekonac Polakow ,ze zycie bez lichwy jest mozliwe.
Czy nam sie to uda?Zobaczymy.

Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez Hubal » Cz gru 10, 2009 12:47 pm

piotrko1 napisał(a):No chlopaki, nie pozostaje wam nic innego tylko zalozyc partie polityczna i wygrac wybory. Z takim programem to jak pstrykniecie palcami. A moze jeszcze bmacie kandydata na Prezydenta?
Czepialski

Program jest tu :D

http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi_na_Madagaskar
Hubal
 
Posty: 760
Dołączył(a): Śr lis 07, 2007 4:41 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Cz gru 10, 2009 12:58 pm

Hubal,wstydz sie.

A co zlego zrobil ci Madagaskar ,ze mu tak zle zyczysz?:)

Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez jokerwader » Cz gru 10, 2009 1:01 pm

Jerzy, musisz pamietać, że dostęp do internetu jest wciąż ograniczony. Bez działań zewnętrznych nic się nie stanie. Forum może być jedynie pewnym miejscem spotkań, punktem zaczepienia pomiędzy realnymi zebraniami itp. Jestem tu nowy dlatego dopiero przeglądam wątki, ale wszystko wyglada, że chcecie działać. Jest to wciąż za chaotyczne. Można napisać wiele książek, ale nie każdy je przeczyta- jeżeli wiecie o co mi chodzi.

Pozdrawiam
Mateusz
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez szyszynek » Cz gru 10, 2009 2:05 pm

Osobiście sądzę, że jeśli macie na myśli "przewrót" to średnio to wyjdzie ...
Ludzie nie uwierzą w to tak łatwo, są zbytnio zmanipulowani ... muszą mieć łatwy dostęp do jasno i prawdziwie sformułowanych informacji, w które będą mogli uwierzyć.

Do tego zawsze jest USA(teraz zapewne też unia), która lubi takie przewroty niszczyć. Mają bardzo duże możliwości do tworzenia propagandy wobec tego "przewrotu".

Nie neguje, lecz staram się pobudzić do zastanowienia jak można działać ...
Ludzie musza zobaczyć jakiś autorytet, który im powie, że są wolni, przez całe życie wyzyskiwani itp. Bo tak są nauczeni ...
Np. wyobraźmy sobie, że JPII żyje i teraz pomaga naprawić Polskę ... myślę, że najważniejszym jego atrybutem byłaby wiara polaków w ten autorytet.
Czy teraz istnieje taka osoba w Polsce, która mogłaby pobudzić polaków ? w ciągu dwóch lat ?
szyszynek
 
Posty: 22
Dołączył(a): So lis 28, 2009 5:19 pm

Postprzez jokerwader » Cz gru 10, 2009 2:08 pm

Jeżeli nie istnieje to może trzeba ją stworzyć? Uczmy się od wroga.
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez szyszynek » Cz gru 10, 2009 4:45 pm

Jestem zdecydowanie za :wink:
Jak się nad tym zastanowię to ciężko mi dojść do konkretów ...
szyszynek
 
Posty: 22
Dołączył(a): So lis 28, 2009 5:19 pm

Postprzez jasiek z toronto » Cz gru 10, 2009 11:45 pm

Cytat czy wlasny pomysl????

"Ty te¿ jeste¶ Bogiem
Tylko wyobra¼ to sobie"
=====================
Osobiscie mam dosc szeroko rozbudowana wyobraznie, lecz nie wyobrazam sobie, ze moglbym byc Bogiem...

=======================
Milego dnia zycze
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am

Postprzez jokerwader » Pt gru 11, 2009 2:19 am

Odrazu mówie.

Ludzie podstawiani mogli działać w pojedynke. Ale to będę mógł wytłumaczyć na spotkaniu.
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez szyszynek » Pt gru 11, 2009 8:53 am

cytat, aby się dowiedzieć więcej wystarczy wpisać jestem bogiem w YT.

Jesteśmy w stanie (my ludzie) stworzyć raj na ziemi. Może gdyby człowiek był bogiem na tej planecie to bardziej szanowałby siebie, ale to zapewne miałoby też 2 stronę medalu.
Do tego bóg w mniemaniu każdej osoby może być bardzo różnie pojęty. Wg. mnie to zależy w jakiej religii zostałeś wychowany, ale mogę się naturalnie mylić.
Nie twierdze, że jesteśmy bogami, ale staram się przedstawić moc wyobraźni cytując ten kawałek.
szyszynek
 
Posty: 22
Dołączył(a): So lis 28, 2009 5:19 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » Pt gru 11, 2009 11:35 am

szyszynek napisał(a):cytat, aby siê dowiedzieæ wiêcej wystarczy wpisaæ jestem bogiem w YT.

Jeste¶my w stanie (my ludzie) stworzyæ raj na ziemi. Mo¿e gdyby cz³owiek by³ bogiem na tej planecie to bardziej szanowa³by siebie, ale to zapewne mia³oby te¿ 2 stronê medalu.
Do tego bóg w mniemaniu ka¿dej osoby mo¿e byæ bardzo ró¿nie pojêty. Wg. mnie to zale¿y w jakiej religii zosta³e¶ wychowany, ale mogê siê naturalnie myliæ.
Nie twierdze, ¿e jeste¶my bogami, ale staram siê przedstawiæ moc wyobra¼ni cytuj±c ten kawa³ek.


Masz racje. Tyle tylko ,ze wymieniajac dzwieki z Hubalem, od punktu:"Program dla Polski" doszlismy w tym dziale do tego jak kto pojmuje Boga itp.
Moze wrocmy do tematu :co robimy aby program Jaska mial szanse na realizacje?

Jerzy
Ostatnio edytowano Pt gru 11, 2009 3:12 pm przez Jerzy Ulicki-Rek, łącznie edytowano 1 raz
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Postprzez jokerwader » Pt gru 11, 2009 1:04 pm

Moje zastrzeżenia.

Mam ogromny szaczunek do boga, ale każdy musi wybrać swoją drogę.

24. Dokonane zostaną zmiany w trybie natychmiastowym wszystkie ustawy i paragrafy w Konstytucji RP, które nie są zgodne z Racją Stanu Narodu Polskiego, a nowa oparta będzie na Dekalogu z Pisma Świętego.
(Konstytucja Rzeczypospolitej ma być gwarantem prawa każdego Polaka i obywatela i niezwłocznie wszystkie ustawy, punkty, paragrafy zostaną zmienione jeśli są sprzeczne z Dekalogiem z Pisma Świętego i sprzeczne z Nauką Kościoła Katolickiego, którego religia jest w Polsce religią Narodową).


Moim zdaniem prawo musi być stworzone dla każdego. Kościół katolicki? Nigdy. Nie chcę nikogo urazić, ale historia pokazuje, że kościół jest sprzeczny z pismem świętym.

Jeżeli połozy się totalny nacisk na kościół katolicki to może to bardzo uszczuplić przyszłą wiedzę.

Jak odnosisz się do "nie cudzołóż"?

26. Wszystkie wynalazki, patenty które są złożone w urzędach patentowych zostaną niezwłocznie (jeśli są jeszcze aktualne) wdrożone do produkcji a autorzy ich godziwie wynagrodzeni.
(Ilość wynalazków i patentów złożona i czekająca w kolejce nie jest powodem ich nieprzydatności lecz wstrzymywana przez lichwiarski system ich finansowania i wdrażania do produkcji. Z chwilą zlikwidowania złodziejskiego systemu lichwiarskiego, wszystkie patenty, a przede wszystkim ich autorzy sami zdecydują o tym, czy ich patent czy wynalazek nadaje się jeszcze do produkcji i jeśli tak, to kredyt finansowy wstrzymywać tego nie będzie).


Ludzie wynagrodzeni, ale na terenie Polski nie może obowiązywać biuro patentowe. Dlaczego? Takowe patenty mają na celu całkowicie znieść wolny rozwój społeczności.

36. Całkowity zakaz pornografii, narkotyków, na terenie Rzeczpospolitej.
(Zdemoralizowany Naród jest łatwym łupem każdego totalitaryzmu politycznego, gospodarczego czy ideowego. Zdemoralizowany Naród nie jest zdolny do jakiejkolwiek obrony cywilnej czy militarnej, a tymbardziej ideowej).


Jeżeli znisiemy całkowity monopol na narkotyki, pornografię to pójdzie to w rozwój czarnego rynku, a do tego różne chemiczne mieszanki połączone np z marichuanna i mamy problem wielu uzaleznień... Patrzmy realnie, nie usuniemy tego. Trzeba trafic do każdego środowiska. Jeżeli pozwolimy na pewnego rodzaju zalegalizowanie miękkich środków takich jak marichuanna do leczenia oraz "użytku własnego" przyczyni się to do sukcesu programu. Pornografia? Na pewno nie w telewizji publicznej i każdym kiosku- jedynie wyznaczone do tego miejsca.

Pamiętajcie, że trzeba wyjść z elastycznym programem i konkretami do jego zrealizowania, bo inaczej do nikogo nie trafimy.


Jeżeli chodzi o powodzenie programu to można skorzystać przy tym z programu PROUT. Polega to na całkowitym zniszczeniu korupcji poprzez przekazanie 51% każdej kompani, firmy, restauracji jej pracownikom(Polakom).
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez szyszynek » Pt gru 11, 2009 5:58 pm

Szczerze dla mnie program jaśka nie jest kompletny i powinniśmy przemyśleć program na wspólnym spotkaniu gdzie każdy na żywo będzie mógł wyjaśnić co sądzi o danej punkcie.
Przykład:
Punkt 36 dla mnie jest dużym nieporozumieniem jeśli chodzi o część z narkotykami. Myślę, że państwo powinno się dowiedzieć czym one są naprawdę, a nie chować przed nami to co daje nam natura ...
Stany jakie są po nich osiągalne są nadzwyczajne i ciężkie do ujęcia w słowach dlatego polecam wpisać Terence Mckenna w YT... Też komik Bill Hicks opowiadał o jego doznaniach nich w swoich kabaretach - bardzo prawdziwych, nie zakłamanych ... mówił jak jest.
Jeśli chodzi o gospodarkę to program PROUD jest chyba najlepszym rozwiązaniem o jakim słyszałem ... Naturalnie burżuazja łatwo na taki program nie pozwoli.
Program powinien być tak skomponowany aby trafił do każdego polaka ... Nie ważne czy ćpuna czy katolika ... ważne aby każdy jego zrozumiał i w jakimś % się zgodził
polskawa sorki za chwilowe odbiegnięcie do tematu :wink:
szyszynek
 
Posty: 22
Dołączył(a): So lis 28, 2009 5:19 pm

Postprzez Hubal » Pt gru 11, 2009 6:44 pm

jokerwader napisał(a):Moje zastrze¿enia.


Moim zdaniem prawo musi byæ stworzone dla ka¿dego. Ko¶ció³ katolicki? Nigdy. Nie chcê nikogo uraziæ, ale historia pokazuje, ¿e ko¶ció³ jest sprzeczny z pismem ¶wiêtym.Podaj przyklady ?
Hubal
 
Posty: 760
Dołączył(a): Śr lis 07, 2007 4:41 pm

Postprzez szyszynek » Pt gru 11, 2009 7:14 pm

Wyprawy krzyżowe, krucjaty, zabijanie heretyków ... nie wiem, która religia się tym zajmowała (katolicy, chrześcijanie itd. wszystkie dla mnie mówią i czynią to samo - jeśli kogoś tym obrażam to naprawdę przepraszam, ale to tylko moje zdanie. Nie mam na celu urażenia czyjejś religii). Wiem że żadna, która jest teraz rozpowszechniona nigdy nie powinna być warta zabijania człowieka.
Tutaj zacytować mogę Johna Lennona z jego wizją lepszego świata :

"Wyobraź sobie że nie ma nieba
To nie jest trudne jeśli spróbujesz
Żadnego piekła pod nami
Nad Nami tylko Niebo
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących dla dzisiaj

Wyobraź sobie że nie ma krajów
To nie jest trudne do zrobienia
Nic dla czego mozna byloby zabić albo umrzeć
Żadnych religi
Wyobraź sobie wszystkich ludzi
Żyjących w pokoju "

Nowa konstytucja oparta będzie na Dekalogu z Pisma Świętego ...
podam wam DZIESIĘĆ INDIAŃSKICH PRZYKAZAŃ i powiedzcie mi, które przykazania są lepsze dla ogółu ...

DZIESIĘĆ INDIAŃSKICH PRZYKAZAŃ

Bądźcie blisko Wielkiego Ducha.
Szanujcie się wzajemnie.
Pomagajcie sobie wzajemnie.
Bądźcie uczciwi.
Róbcie to co jest prawe.
Utrzymujcie swoje ciało i umysł w zdrowiu i sile.
Miejcie szacunek dla Ziemi i wszystkich form życia.
Dbajcie o samych siebie i nie bądźcie zależni od nikogo.
Dzielcie się swą pracą dla dobra innych.
Dbajcie o dobro wszystkich - współpracujcie ze sobą.

Warto się zastanowić czy chcemy stworzyć nowe państwo, które będzie otwarte na wszelkie formy społeczne czy znów jakaś zamkniętą strukturę, która będzie się podobała nielicznym ...
szyszynek
 
Posty: 22
Dołączył(a): So lis 28, 2009 5:19 pm

Postprzez Hubal » Pt gru 11, 2009 9:46 pm

szyszynek napisał(a):Wyprawy krzy¿owe, krucjaty, zabijanie heretyków ... nie wiem, która religia siê tym zajmowa³a (katolicy, chrze¶cijanie itd. wszystkie dla mnie mówi± i czyni± to samo - je¶li kogo¶ tym obra¿am to naprawdê przepraszam, ale to tylko moje zdanie. Nie mam na celu ura¿enia czyjej¶ religii). Wiem ¿e ¿adna, która jest teraz rozpowszechniona nigdy nie powinna byæ warta zabijania cz³owieka.
Tutaj zacytowaæ mogê Johna Lennona z jego wizj± lepszego ¶wiata :

"...


Moge wiedziec kto uczyl cie historii,bo puszczasz znajome czerwone bąki !
Nie Lenon tworzyl podstwawy naszej cywilizacji i kultury lacinskiej punkt.

a propos Indian zbieraja juz drewno bo zbliza sie zima

posluchaj dobrej muzyki

http://www.polskawalczaca.com/viewtopic.php?t=259
Hubal
 
Posty: 760
Dołączył(a): Śr lis 07, 2007 4:41 pm

Postprzez jokerwader » So gru 12, 2009 12:25 am

Hubal jeżeli mamy rozmawiać na tematy tak ważne dla nas, to każdy aspekt musi być wysłuchany nie będąc przy tym stronniczym, bądźmy dorośli...

Rozumiem, że możesz być katolikiem, ale czy uważasz, że kościół jest Ci do tego potrzebny? Każdy może modlić się wieczorem i szanować Boga oraz jego przykazania, ale jeżeli mamy budować nowy świat trzeba się zastanowić co jest możliwe, a co nie, kto tego chce, a kto nie. gdybyśmy słuchali Kościoła to na pewno ziemia wciąż byłaby płaska.

Dodam tylko, że bilblie każdy może interpretować na swój sposób, mi interpretacja koscioła nie pasuje.

Uwazam, że każdy wybiera swoją drogę, jeżeli ktoś chce iść w Twoim mniemaniu do piekła to wolna droga, nie uważasz? Chcesz aby polityk przyjął katolicyzm tylko dlatego, że chce budować lepszy świat? Ile mam podać argumentów?

Powtórze. Szanuje Boga- nie ważne jakiego. Szanuje kościół i pewnie dlatego, że szanuje kazdego człowieka i jego zdanie.

Pozdrawiam.
Mateusz
jokerwader
 
Posty: 29
Dołączył(a): Pn lis 23, 2009 2:40 pm

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » So gru 12, 2009 12:48 am

Widze ,ze musze wam zalozyc nowy dzial:"Kosciol i religia" :)

Szyszynek poruszyl temat narokotykow.
Tak sie skalda ,ze mam na ten temat sporo konkretnej wiedzy bo kiedys gdy mialem "kryzys wieku sredniego ' zrobilem dyplom z "Alcohol and Drug Abuse Counselling".
Pozwolcie ,ze w dwoch slowach wyjasnie swoj punkt widzenia:
Narkotyki( z wielu powodow)staly sie czescia ludzkiego zycuia i nikt tego na razie nie zmieni.Dlaczego tak jest to odrebny temat bo powodow sa tysiace.

Zamiast marnowac forse na sciganie narkomanow lepiej ja przeznaczyc na leczenie i edukacje.
"Walki" z narkotykami sie nie wygra .Czym skonczyla sie w USA walka z innym "narkotykiem" czyli gorzalka wszyscy wiemy.Podobnie jest dzisiaj.
Paradoksalne jest to ,ze tyton z nikotyna ,ktora jest bardziej uzalezniajaca niz HEROINA jest legalny,a marijuana ,ktora nie poqwoduje fizycznego uzaleznienia takiego jak palenie jest nielegalna.
Dlaczego tak jest to rowniez temat rzeka.
Na sprzedazy narkotykow zarabiaja wszyscy oprcz narkomanow.
Policja,politycy,handlarze.
Jednym z glownych powodow dla ktorych USrael zaatakowal Afganistan bylo odsuniecie od wladzy Talibow,ktorzy wprowadzili CALKOWITY ZAKAZ UPRAWY MAKOWEK .
Mozni tego swiata tracili miliardy dolarow i trzeba bylo to zmienic.
Armia amerykanska dba o to by pola uprawne byly bezpieczne.
Produkcja w chwili obecnej jest o 30 % wyzsza niz poprzednio .

Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Następna strona

Powrót do NIEZALEZNY UNIWERSYTET INTERNETOWY/Independent Internet University

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 1 gość