Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Dariusz Kosiur, Husarz i Jasiek z Toronto zrobia wszystko aby przekonac swoich studentow,ze istniejacy system finansowy oparty jest na lichwie i przynosi krociowe zyski waskiej grupie a zniewolenie reszcie spoleczenstwa.

Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez jasiek z toronto » N kwi 28, 2013 5:05 am

Piaseczno, dn. 25 kwietnia 2013 r.
Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1
05-500 Piaseczno
Tel./fax.: (22) 756-16-41
Tel.: 728-203-767

E-mail: [email protected]
www.tcichocki.pl
SĄD NAJWYŻSZY


Plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
PROKURATURA GENERALNA
Ul. Barska 28/30
02-315 Warszawa


UWAGA!!! ALARM!!! ZAMACH STANU W POLSCE!!!
List otwarty
W nawiązaniu do: „List otwarty do konstytucyjnych organów władzy w Polsce” z dn. 21-12-
2012r. (w załączeniu oraz dostępny na http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf,
przesłany wcześniej do wiadomości zarówno Sądu Najwyższego jak i Prokuratury
Generalnej) informuję, że jedyna odpowiedź, jaką otrzymałem to bardzo lakoniczny w żaden
sposób nieodnoszący się do sedna poruszanych spraw list z Departamentu Skarg, Wniosków i
Obsługi Rady do Spraw Uchodźców w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (w załączeniu).
Pozostali adresaci w ogóle nie odpowiedzieli do dnia dzisiejszego, mimo że potwierdzili
odbiór listu. Zaznaczyć też trzeba, że Kancelaria Prezydenta RP oraz Komenda Główna
Policji dopiero po przeszło miesięcznym okresie zwłoki i ponowieniu przeze mnie wezwania
potwierdziły fakt otrzymania listu. Są to kolejne dowody na stawianie się przez konstytucyjne
organa władzy ponad prawem, które ustanowili i narzucają pozostałej części społeczeństwa,
na jej arogancję oraz ignorowanie obywatela i suwerena. Centralne organa władzy złamały w
tym przypadku m.in. następujące przepisy prawa: K.p.a. Art.6, Art.7, Art.8, Art.9, Art.12. §1,
Art.35. §1, §2 i §3,… (Dz.U. z 2013 poz. 267), …,).

Konstytucyjne organa władzy (ustawodawczej i wykonawczej) nie przedstawiły, więc
dowodów na legalne sprawowanie władzy (na zgodność opublikowanych wyników wyborów
powszechnych oraz protokołów Komisji Wyborczych z wolą wyborców).
Nie ustosunkowały się do propozycji wprowadzenia zmian w prawie, które miałyby w
przyszłości w sposób udokumentowany zapewniać tą zgodność oraz uniemożliwić
kontynuowanie urzędowania oszustów, sabotażystów, dywersantów, ….
W żaden sposób nie odniosły się również do stawianych im zarzutów działania na szkodę
Polski i Narodu Polskiego.

Nie podjęły też propozycji przeprowadzenia jawnego, udokumentowanego referendum
ogólnokrajowego nt społecznego wotum nieufności do wszystkich, konstytucyjnych organów
władzy.
Nie zamierzają podać się do dymisji ani przeprowadzić przyśpieszonych wyborów.
Takie zachowania utwierdzają mnie w przekonaniu, że konstytucyjne organa władzy
(ustawodawczej i wykonawczej) w Polsce działają w sposób nielegalny w wyniku
podstępnego zamachu stanu nie zaś prawdziwie demokratycznych wyborów.
W tej sytuacji, działając w interesie społecznym Narodu Polskiego oraz w związku z Art. 101,
ust. 1 i Art. 129, ust. 1 Konstytucji RP, nadającymi Sądowi Najwyższemu prawo do
stwierdzania ważności wyborów do Sejmu i Senatu oraz Prezydenta RP

WZYWAM
Konstytucyjne organa władzy (sądowniczej) w Rzeczypospolitej Polskiej do:

1. Przedstawienia suwerenowi w sposób skuteczny w terminie do 30 czerwca 2013 r.
niepodważalnych dowodów na zgodność opublikowanych, ostatnich wyników wyborów
powszechnych do wszystkich organów władzy i protokołów PKW z wolą wyborców.

2. W przypadku stwierdzenia ich braku – do spowodowania wykrycia i aresztowania
(niezależnie od faktu posiadania immunitetu) wszystkich osób podejrzanych o
współudział w zorganizowaniu i zrealizowaniu zamachu stanu prowadzącego do
nielegalnego przejęcia i sprawowania władzy oraz działania na szkodę Polski i
Polaków, aby uniemożliwić im kontynuowanie destrukcji Polski oraz ucieczkę i
ukrywanie się poza granicami kraju z zamiarem unikania odpowiedzialności karnej a
także postawić ich przed Trybunałem Stanu,…

3. Spowodowanie prawdziwie demokratycznego i udokumentowanego wyłonienia
nowych władz przez Naród Polski. W pierwszym rzędzie Prezydenta RP jako głowy
państwa.
4. Bieżącego, skutecznego informowania suwerena o przebiegu realizacji
poszczególnych punktów niniejszego wezwania.

UZASADNIENIE
W związku z (Art.4, ust. 1 i 2) Konstytucji RP, mówiącym, że: „Władza zwierzchnia w
Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu” oraz, że „Naród sprawuje władzę przez swoich
przedstawicieli lub bezpośrednio” oraz faktem, że to Naród (w demokratycznym państwie
prawa – jego większość) dokonuje wyborów swoich przedstawicieli do organów władzy,
ostateczna decyzja, co do uznania ich ważności należy do Narodu Polskiego/suwerena –
zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. To wyłącznie od jego
decyzji zależy czy stwierdzenie ważności wyborów przez Sąd Najwyższy uzna za zgodne z
prawdą - jego wolą czy też nie. Suweren nie ogranicza się w swoich ocenach do sprawdzania
zgodności przebiegu procesu wyborów z prawem. Uwzględnia przede wszystkim fakt
narzucania mu prawa działającego na szkodę państwa i Narodu Polskiego przez osoby, które
sprawują władzę bez okazania niezbędnej do tego legitymacji społecznej i które same łamią
stanowione przez siebie prawo.

Z bardzo wielu różnych powodów (np. wątpliwości, co do bezstronności sędziów
powoływanych przez Prezydentów RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa w skład,
której wchodzą również przedstawiciele Sejmu, Senatu, Prezydenta, wątpliwości, co do trybu
powoływania składu okręgowych i państwowej komisji wyborczych, ujawnionej
dyspozycyjności niektórych sędziów w stosunku do sprawujących władzę polityków,
działającego na szkodę Polski i Polaków prawa ustanawianego i egzekwowanego wbrew woli
suwerena, likwidacji polskiej gospodarki i zastępowanie jej firmami zagranicznymi, w
których Polacy mają być jedynie tanią siłą roboczą, zadłużania kolejnych pokoleń Polaków i
doprowadzanie Polski na skraj bankructwa, utraty wolności i suwerenności, wprowadzania
ustawy umożliwiającej rządzącym korzystanie z usług policji innych państw przeciwko
polskim demonstrantom, próby tworzenia takich ustaw, które umożliwiałyby kierowanie
oponentów politycznych do przymusowego leczenia w zamkniętych zakładach
psychiatrycznych, przymusowe odbieranie dzieci rodzicom, którzy z powodu braku pracy nie
są w stanie zapewnić im dostatecznych warunków,…, można byłoby jeszcze bardzo długo
wymieniać) władza, również sądownicza utraciła zaufanie suwerena. Dlatego
najistotniejszym dla niego i decydującym kryterium oceny ważności wyborów są dowody
zgodności publikowanych wyników z wolą wyborców lub ich brak.

Nie ma zgody suwerena na domniemanie uczciwości wyborów tylko, dlatego że np.: zostały
przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, nie zauważono powodów do składania
uzasadnionych skarg, złożono ich zbyt mało albo, że sąd uznał je za bezzasadne lub
niemające wpływu na wynik. Nawet, gdyby Sąd Najwyższy w stosunku do wszystkich,
bardzo licznych skarg wyborczych rozstrzygał o ich bezzasadności (a przecież tak nie jest) nie
oznaczałoby to, że wybory nie były obarczone fałszerstwami i różnymi nieprawidłowościami
mającymi realny wpływ na wynik. Mogłoby to np. oznaczać, że nie zauważono ich pełnej
skali czy też nie zgłoszono z jakichś powodów.

To nie Naród Polski powinien dostarczyć dowodów na oszustwa wyborcze Sądowi
Najwyższemu. To Sąd Najwyższy jako podległy suwerenowi powinien dostarczyć dowody na
zgodność wyborów powszechnych z wolą wyborców. Tym bardziej, że jest to możliwe np.
przy wprowadzeniu jawności wyborów.

Wybory powszechne i referenda to podstawa sprawiedliwego funkcjonowania państwa.
Ich wyniki muszą, więc być zgodne z wolą suwerena w sposób niepodważalnie
udokumentowany.

ZAKOŃCZENIE - OSTATECZNE OSTRZEŻENIE DLA WŁADZY W POLSCE
Niniejsze wezwanie jest kolejną, prawdopodobnie ostatnią próbą i okazją do pokojowej
naprawy państwa. Cierpliwość Narodu Polskiego jest ograniczona i bardzo nadwyrężona. W
sytuacji, gdy władza nie umie dostrzec swej indolencji lub (co niestety jest dużo bardziej
prawdopodobne) celowo działa na szkodę naszej Ojczyzny, gdy oficjalnie mówi się o
zwierzchności Narodu a w praktyce pozbawia się go możliwości efektywnego wpływania na
losy kraju, podejmowania pracy i ochrony zdrowia, gdy większość Polaków nie może liczyć
na lepszych przedstawicieli w kolejnych wyborach, bo nie dają one gwarancji uczciwości i
dowodów zgodności z wolą wyborców, gdy władza odgradza się kordonami policji od
demonstrantów i nie zamierza oddać sprawowanych funkcji, gdy obywatel potrzebny jest
jedynie do tego, aby harował na jej utrzymanie, gdy żadna instytucja w państwie nie jest w
stanie skutecznie przeciwdziałać takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak
walczyć z taką władzą o swoje konstytucyjne i naturalne prawa oraz żywotne interesy Polski.

Przestrzegam konstytucyjne organa władzy w Polsce a w szczególności osoby, które bez
okazania mandatu społecznego podają się za Prezydenta RP, Premiera Rady Ministrów oraz
Marszałków Sejmu i Senatu, że kontynuowanie prezentowanej przez was postawy
doprowadzi do nieobliczalnej w skutkach tragedii. Jeszcze macie szansę na uniknięcie
odpowiedzialności za ofiary w ludziach i straty materialne, do jakich prowadzi wasza
polityka. Tą szansą jest wasza rezygnacja z pełnionych funkcji.

W przypadku nie zrealizowania niniejszego wezwania a
także braku innych, konkretnych działań i propozycji
zmierzających do radykalnej i niezwłocznej naprawy
państwa, Naród Polski postawiony w sytuacji bez innego
wyjścia będzie przez was zmuszony do działań
ekstremalnych!

Naród Polski/suweren – zwierzchnik władzy w Polsce będzie mógł np.:
1. Uznać obecne organa władzy za nielegalne i okupacyjne, działające na szkodę Polski i
Polaków.

2. Uznać każdego, współpracującego z władzą okupacyjną za kolaboranta współodpowiedzialnego
za działanie na szkodę Polski i Polaków.

3. Uznać prawo (w części działającej na szkodę Polski i Narodu Polskiego) za
nielegalne.

4. Poinformować placówki dyplomatyczne innych państw, że wszelkie zobowiązania i
decyzje władz okupacyjnych w Polsce są sprzeczne z wolą suwerena i z tego powodu
nielegalne.

5. Wezwać wszystkich uczciwych i szlachetnych Polaków, którym leży na sercu dobro
ich Ojczyzny i którzy z różnych powodów pracują w administracji państwowej,
policji, sądach, straży miejskiej, …, do rezygnacji z pracy/służby i zaniechania
wszelkich kontaktów z władzami okupacyjnymi. Niestety istnieje ryzyko, że w sposób
niezamierzony mogliby zostać uznani za kolaborantów.

6. Skazać wszystkich okupantów i ich kolaborantów na karę śmierci za dokonanie
zamachu stanu oraz działania na szkodę Polski i Narodu Polskiego.

7. Stworzyć możliwie jak największą liczbę zakonspirowanych oddolnie, samodzielnie
organizowanych i zarządzanych oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego
(OKNP). Skład osobowy – kilka do kilkunastu najlepiej znanych sobie, zaufanych
osób zdolnych fizycznie do działań bezpośrednich (np. wykonywania w imieniu
suwerena wyroków egzekucji) oraz osoby starsze, schorowane i młodzież do
rozpoznania, inwigilacji, dezaktywacji monitoringu,….

8. Starannie, samodzielnie i niezależnie przygotowywać przez każdy z oddziałów OKNP
na terenie całej Polski, możliwie jak najczęstsze różne działania przeciwko wrogom.
Ewentualną współpracę oddziałów przeprowadzać w sposób bardzo rozważny
(niebezpieczeństwo inwigilacji) i jedynie w przypadkach koniecznych.

9. Stopniowo, systematycznie i sukcesywnie aż do obalenia okupanta realizować
„dożynanie watahy” np. metodą „seryjnego samobójcy”, atakując całą grupą
pojedyncze osoby lub małe grupy wrogów stosując podstęp, zaskoczenie i dostępne
środki o dowolnej porze dnia i nocy w najbardziej dogodnym miejscu. Takie metody
usprawiedliwia fakt dysproporcji np. w uzbrojeniu czy wyszkoleniu.

10. Wezwać wszystkich zmuszonych do emigracji patriotów polskich do udzielania
wszelkiej możliwej pomocy oddziałom OKNP.

11. Po obaleniu okupanta powołać Konwent Narodowy (w jego skład dopuszczać jedynie
rodowitych Polaków o nieposzlakowanej przeszłości) w celu ustanowienia nowego
prawa wyborczego (np. wprowadzającego jawność wyborów, likwidującego
obowiązek zebrania 100 000 podpisów osób popierających kandydatów na urząd
Prezydenta RP, zakaz udziału w wyborach obcokrajowców,…) oraz Narodową
Komisję Wyborczą w celu przygotowania i przeprowadzenia prawdziwie
demokratycznych wyborów głowy państwa.

12. Wybrać najlepszego z dostępnych kandydatów na Urząd Prezydenta RP. On powinien
zaproponować nowelizację Konstytucji RP oraz kolejne reformy i sposoby ich
realizacji. Powinny one podlegać ocenie suwerena w ogólnonarodowym referendum.

13. Nadzorować Prezydenta RP oraz reformy realizowane przez ustanowioną władzę.
Polacy nie życzą sobie i nie pozwolą, aby władzę w ich Ojczyźnie sprawowały pseudo elity
uważające się za lud wybrany przez Boga a resztę obywateli za niewolników/gojów. Polska
nie tylko nie zginęła i nie zginie póki my żyjemy, ale nadchodzi czas jej wyzwolenia spod
panowania okupantów, wprowadzania reform i rozwoju czas, kiedy inne narody będą nas
uważać za wzór godny naśladowania.

Uwaga:
Właśnie przed chwilą otrzymałem list z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście o
odmowie wszczęcia śledztwa (w załączeniu). Mamy, więc następującą sytuację:
Suweren – władza zwierzchnia w państwie nie ma dowodów na to, że w
konstytucyjnych organach władzy w Polsce (a co z tym związane – również i innych) pełnią
funkcje jego przedstawiciele.

Zgłaszanych jest wiele oficjalnych skarg wyborczych, istnieje szereg możliwości
fałszowania wyborów powszechnych oraz powodów do tego, aby sądzić, że z nich
korzystano, stan państwa i przeważającej części Narodu Polskiego jest coraz gorszy i zbliża
się do agonalnego a jakiś prokurator (nieokreślony z imienia i nazwiska), utrzymujący się z
pieniędzy podatników anonimowo podejmuje decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa bez
uzasadnienia w fundamentalnej sprawie dla całego państwa i Narodu! To skandal, tak dłużej
być nie może! To jest ewidentne działanie na szkodę Polski i Polaków! Żądam w tej sprawie
wyjaśnień, wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do decydenta oraz oficjalnej informacji na
ich temat.

Informuję, że jeżeli najpóźniej do dn. 30 czerwca 2013r. organa państwa nie przedstawią mi
dowodów na to, że władzę w Polsce sprawują przedstawiciele Narodu Polskiego a instytucje
państwa będą funkcjonować w dotychczasowy (niezgodny z interesem Narodu Polskiego)
sposób będę otwarcie nawoływał do siłowego ich obalenia.
Już teraz proszę Naród Polski, aby ewentualne zgładzenie mnie lub moich bliskich,
aresztowanie, czy też inne szykanowanie przez „nieznanych” sprawców potraktował jako
czytelny sygnał do rozpoczęcia walki na śmierć i życie np. w sposób przedstawiony powyżej.
Tadeusz CICHOCKI


P.S. Wszystkich Polaków, którzy zgadzają się z treścią moich listów proszę o pomoc w ich
rozpowszechnianiu różnymi możliwymi sposobami.
W załączeniu:
- „List otwarty do konstytucyjnych organów władzy w Polsce” z dn. 21 grudnia 2012 r.
- Odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dn. 07 lutego 2013 r. na w/w list.
- Zawiadomienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście z dn. 23 kwietnia
2013r. o odmowie wszczęcia śledztwa.
Do wiadomości:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Najwyższa Izba
Kontroli, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Śledcze, Prokuratura Generalna, Rzecznik
Praw Obywatelskich, organizacje patriotyczne, związki zawodowe, osoby prywatne, media,
Ambasady, inne.
======================
zapodal:
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » N kwi 28, 2013 12:30 pm

Ci ,ktorzy mnie znaja nie moga watpic ani przez chwile ,ze jestem calym sercem po stronie autora tego apelu.

Mam tylko jedno pytanie do p.Tadusza:
Kim jest ow"okupant" , ktorym pisze autor?
Pytam ,zeby nie bylo nieporozumien.
Zeby nie doszlo do takiej sytuacji gdzie uderzymy na Wietnamczykow na bazarze Rozyckiego...

Jesli autor uwaza za "okupanta" zydow -inna sprawa.
Wszytko jasne.

Bo jesli tak to...
Rodacy.
Czas trabic :"wsiadanego"
Nikt inny tego za nas nie zrobi.


Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez Bob wawa » N cze 02, 2013 9:45 am

Panie Cichocki, wrzuć pan an luz. Wybory wygrał ten kto wygrał, bo Polacy sa idiotami. Po prostu. Jeśli biedota głosuje na partię bogaczy to jak to inaczej nazwać ?
Bob wawa
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr paź 19, 2011 6:46 pm

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez krzysiek4 » N cze 02, 2013 9:51 am


Co zrobiłby teoretycznie okupant,chcąć zniszczyć kraj bez wojny?


1. Czyniłby wszystko, by młodzi, wykształceni obywatele tego państwa emigrowali za granicę „za chlebem".Taka forma banicji.Przecież to się dzieje.

2. Podnosiłby podatki i wprowadzał coraz to nowe, by społeczeństwo się nie rozwijało.Czy ktoś może ot,tak,z marszu wymienić wszystkie podatki,jakie płacimy?

3. Dawałby podwyżki coraz to większe ludziom trzymającym w ręku władzę, by wiernie spełniali jego wymagania. Tak się buduje wierny elektorat,który nie zawiedzie,a im liczniejszy (rozrost biurokracji),tym większa pewność wygranej w wyborach.

4. Stwarzałby i zwiększał kolejne przywileje resortom siłowym.Dzieje się?

5. Stawiałby kolejnych 500 radarów,żeby żaden kierowca nie znał dnia ni godziny...

6. Wzmacniałby inwigilację obywateli.

7. Prowadziłby intensywną propagandę o demokratycznych regułach rządzenia,które wprowadził.Do znudzenia wszak powtarza nam się,że żyjemy w wolnym kraju,tylko ciemny naród wciąż śpiewa "Ojczyznę wolną racz nam zwrócić Panie"

8. Likwidowałby państwowe szkolnictwo, gdyż naród nie musi być wyedukowanym. Ale likwidacja odbywa się nie odgórnie,Boże broń, to same samorządy zamykają szkoły-wystarczy obciąć dotacje a dołożyć obowiązków.Zadbałby,aby szkoły jeszcze istniejące wypuszczały ćwierćinteligentów.

9. Likwidowałby służbę zdrowia oraz ograniczałby do niej dostęp, zmniejszając populację, którą trzeba wyżywić,zaś osobnikom zdrowym nie wymagającym opieki medycznej dostarczałby skażoną,szkodliwą żywność,aby takiej "opieki" w końcu potrzebowali.

10. Zachęcałby ich kobiety do feminizmu, prostytucji i aborcji, aby nie nadawały się na dobre matki i żony, używając do tego oddanych mediów,co w efekcie zmniejszy dzietność i liczebność populacji.

11. Oddałby banki w obce ręce, gdyż państwo, które nie posiada swego banku nie istnieje.Mamy jeszcze jakiś całkowicie polski bank? Może BS.

12. Media i handel oddał by obcym i wrogom Polski.

13. Hierarchom kościelnym napychał by kieszenie dobrami, na które tak są zachłanni, a religia była by pozoranctwem.

14. Skłóciłby młodych ze starszymi, aby przez „odwróconą hipotekę” przejąć za bezcen ich mieszkania i domy.

15. Zadłużyłby państwo oraz społeczeństwo bezpośrednio oraz pośrednio przez państwo i gminy, aby nie mogli się temu sprzeciwiać.No i mamy astronomiczny dług,przy którym zadłużenie Polski z czasów Gierka to drobiazg.

16. Likwidowałby ich przemysł, a w zamian budowałby ogromne stadiony na kredyt, aby przynosiły straty. Likwidowałby też polskie małe i średnie przedsiębiorstwa.I znów,podobnie jak szkoły - nie decyzjami odgórnymi,ale w przewrotny sposób - rękami samych przedsiębiorców. Temu służy ustawa Prawo Zamówień Publicznych z jedynym kryterium cena 100%.

17. Dopuszczałby do sejmu złodziei i degeneratów, itd.Przyjrzyjmy sie naszym "elytom".Afera goni aferę.

Analiza powyższych punktów postawionych teoretycznie doprowadzić musi do jednego wniosku-skoro wszystkie punkty są realizowane z wielką konsekwencją, to okupant przestaje chyba być teoretyczny.
-
Avatar użytkownika
krzysiek4
 
Posty: 5338
Dołączył(a): Cz kwi 21, 2011 3:36 pm
Lokalizacja: Peloponez

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez Bob wawa » N cze 02, 2013 10:32 am

krzysiek4 napisał(a):
[b]
Analiza powyższych punktów postawionych teoretycznie doprowadzić musi do jednego wniosku-skoro wszystkie punkty są realizowane z wielką konsekwencją, to okupant przestaje chyba być teoretyczny.
-

Diagnoza postawiona poprawnie. Jakieś pomysły na terapię ?
Bob wawa
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr paź 19, 2011 6:46 pm

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez Jerzy Ulicki-Rek » N cze 02, 2013 11:33 am

Bob
Pozostaje jedynie czynny opor.
Tyle tylko ,ze moralnie zgnojone spolecznstwo-w swojej masie-takowego oporu po prostu sie boi.

Dwa tygodnie temu lecac do Chin ogladalem dla zabicia czasu i dystansu jakies stare filmy z pokladowej filmoteki.
Trafilem na "Siedmiu wspanialych" ,hollywodzka przerobke genialnego filmu Akiro Kurosawy "Siedmiu samurajow".

Film jak film ale jest tam scena ,ktora pasuje jak ulal do naszej polskiej(i nie tylko polskiej) rzeczywistosci.
Zdradzony przez wiesniakow Yul Brynner trafia w zasadzke bandytow,ktorzy pod jego nieobecnosc opanowali wioske .
Szef bandy tlumaczy Brynnerowi dlaczego stalo sie tak a nie inaczej:
"Chcesz wiedziec dlaczego cie zdradzili? Bo zmuszales ich do dokonywania trudnych wyborow...Ja zadam od nich tylko jednego:'Rob tak jak ci kaze ..."


Jerzy
Avatar użytkownika
Jerzy Ulicki-Rek
 
Posty: 13400
Dołączył(a): Wt lis 06, 2007 2:10 pm

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez Bob wawa » N cze 02, 2013 2:38 pm

Jerzy Ulicki-Rek napisał(a):[b]Bob
Pozostaje jedynie czynny opor.
Tyle tylko ,ze moralnie zgnojone spolecznstwo-w swojej masie-takowego oporu po prostu sie boi.

/b]

Jerzy


Rozumiem, że pojedyńczy człowiek może sie bać, bo system go pożre. Jednak masa ludzi nie jest juz taka potulna. Francuzi pokazali na ulicach co sądzą o adopcji dzieci przez gejów, a wydawać by się mogło, że żabojady są zbyt wygodni żeby się ruszyć sprzed telewizora. Polakom nasi politycy podnoszą podatki, każą pracować do śmierci, odmawiają opieki zdrowotnej pomimo ubezpieczenia, na naszych oczach rezygnują z suwerenności Polski (jakby należała do nich) - a Polacy.... siedzą w domach.
Czy my jako Naród jesteśmy jacyś wybrakowani ?!
Bob wawa
 
Posty: 15
Dołączył(a): Śr paź 19, 2011 6:46 pm

Re: Uwaga! Zamach Stanu w Polsce - list otwarty

Postprzez jasiek z toronto » Cz cze 06, 2013 4:05 am

Moze napisze tylko jedno zdanie:

"Jeden wolny czlowiek jest w stanie uwolnic miliony niewolnikow, natomiast miliony niewolnikow nie sa w stanie stworzyc nawet jednego wolnego czlowieka"...

(nalezy pilnie szukac tego jednego wolnego czlowieka, by stac sie wolnym jak on).

==============================
jasiek z toronto
jasiek z toronto
 
Posty: 966
Dołączył(a): Pn gru 31, 2007 8:40 am


Powrót do NIEZALEZNY UNIWERSYTET INTERNETOWY/Independent Internet University

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości

cron